जग्वाळ

द्वी आँख्यूं का द्यू जलाण

मिन ऐसूं दां बग्वाळ मा,

म्येरा नाती नतेंणा औंणा छन घौर

मि बैठ्यूं छौं जग्वाळ मा ।

 

म्येरि बाड़ी सग्वाड़ी हैंसण लगीगे

बजणा छन म्वोर संगाड़ मा,

 म्येरी खुट्यूं पर पंख लगीन हजार

मि उड़ाणू छौं अगास मा ।

 

 

दाँत त गिच्चा मा यक नि रयूं

खाणें की लगणी रस्याण मा

पर च्यूड़ा बुखौंणा सब्बि धणि खाण

मिन ऐसूं दां बग्वाळ मा ।

 

ए बगत जरा सरासर बीत

दिन नि कट्येंणू जग्वाळ मा,

निंद सुनिंद नि औंणि अजग्याळ

न रात कट्येंणी सिनक्वाल मा ।

 

देवी भगवती त्वे हाथ जोड़्यांन

न बीतू ऐसू दां बग्वाळ मा,

म्येरो कुटुम परिवार राजी खुसि रयां

 मि घाळि राळु अंग्वाळ मा।

 

फुलझड़ी,पटाका खार्यूं ल्हायां छन

थैलू भरी अनार मा,

ऐसू दां मिन बि भैलु खेलण

यादूं मा बसाण बग्वाळ मा।

 

म्येरा नाती नतेंणा औंणा छन घौर

मि बैठ्यूं छौं जग्वाळ मा।