पच्छाण

 खाण-पीण मा रस्याण,


अर मिट्ठू बोन्नू बच्याण,


अपड़ा माटै की मट्याण,


यच्च मेरा गौं-गौळै पच्छाण।


 


भूयां मकौ डिसाण,


ठण्ड्यूं मा डिकाण,


चुळै खान्द्यू सिर्वाण,


यच्च मेरा गौं-गौळै पच्छाण।


 


घ्यू-दूद मा मख्याण,


दाल-भातै जल्याण,


सपोड़ा-सपोड़िकि खाण,


यच्च मेरा गौं-गौळै पच्छाण।


 


ग्यों-जौ कि नवाण,


घस्या चैक-खल्याण,


मयालु मनखि पराण,


यच्च मेरा गौं-गौळै पच्छाण।


 


खटै मा खट्याण,


माच्छों की मच्छल्याण,


धै लगैकि भट्याण,


यच्च मेरा गौं-गौळै पच्छाण।


 


दाना-सयाणा सजाण,


द्यो-देवतों का निसाण,


ढोल-दमों मा मण्डाण,


यच्च मेरा गौं-गौळै पच्छाण।